Agrizo

Voorop in het bedenken van efficiënte landbouwkundige oplossingen

Home Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Agrizo Nederland B.V.

Artikel 1: Bedrijfsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden uitgevoerd door: Agrizo Nederland B.V., Lorbaan 23a, 5966 PG America.

Artikel 2: Persoonsgegevens

Agrizo Nederland B.V. kan persoonsgegevens van jou(w) (bedrijf) verwerken, omdat je gebruik maakt van onze producten, diensten en advisering en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt hebt. Onderstaand treft u een overzicht (niet gelimiteerd) van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Naam contactpersoon;
  • Naam bedrijf;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummers;
  • KvK;:
  • Btw-nummer;

Artikel 3: Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Telefonisch contact wanneer daar door jou om verzocht wordt;
  • Schriftelijke benadering (per e-mail/post) indien u telefonisch niet bereikt kunt worden;
  • Verzenden van facturen, adviezen, antwoorden op vragen, via e-mail;
  • Uitvoeren van een overeenkomst; -Bezorgen van producten;

Agrizo Nederland B.V. verwerkt uw gegevens op basis van uw toestemming.

Artikel 4: Bewaartermijn

Agrizo Nederland B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Agrizo Nederland B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Artikel 5: Delen met derden

Agrizo Nederland B.V. verstrekt jouw gegevens aan derden alleen en uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Agrizo Nederland B.V. blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en). Deze gegevensstromen zijn vastgelegd in ons verwerkingsregister.

Artikel 6: Beveiliging

Agrizo Nederland B.V. neemt en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de recente geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7: Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak met Agrizo Nederland B.V.. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak te maken bij Agrizo Nederland B.V. Het is belangrijk dat je, je kunt legitimeren met een geldig wettelijk legitimatiebewijs en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen ook daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8: Kennisdeling nieuwsbrieven, uitnodigingen

Indien relevant worden er door ons kennisgevingen of nieuwsbrieven gestuurd. Indien u deze niet wenst te ontvangen, kunt u dit bij ons kenbaar maken.

Artikel 9: Wijzigingen

Wijzingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen altijd direct op de hoogte bent.

Aldus opgemaakt en ondertekend te America op 18-05-2018

Agrizo Nederland B.V.